Menu
Mikroregion Labské Skály
MikroregionLabské Skály

Stanovy

Stanovy Mikroregionu Labské skály (DSO)

 

Část první
Obecná ustanovení
Článek I

Základní ustanovení

Za účelem sdružení sil a prostředků pro podporu sociálního a ekonomického rozvoje oblasti, využití i ochranu životního prostředí a kulturního dědictví, ve snaze koordinovat společné úsilí s ohledem na všestrannou evropskou spolupráci, zakládají obce uvedené v Zakladatelské smlouvě dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Labské skály v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - § 46, odst. 1 a odst. 2 b, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53 a § 54 dobrovolný svazek obcí (dále jen „svazek obcí“), jehož činnost by neformálními prostředky měla napomoci dosažení shora uvedených cílů. Činnost, organizaci a zásady fungování uvedeného svazku obcí vymezují tyto stanovy svazku obcí Mikroregionu Labské skály.

Článek II

Identifikace a statut svazku

1. Název svazku: Mikroregion Labské skály

2. Sídlo svazku : Městský úřad Jílové, Mírové náměstí, č.p. 280, Jílové, PSČ 407 01.

3. Svazek obcí Mikroregion Labské skály (dále jen též „svazek obcí“) je právnickou osobou a byl rozhodnutím Okresního úřadu v Děčíně, ze dne 29. 3. 2001, č. j. 23147/2001, zapsán do registru sdružení vedeného u Okresního úřadu v Děčíně

4. Svazek obcí Mikroregion Labské skály je zapsán podle § 49, odst. 4) v Rejstříku svazků obcí vedeného u Krajského úřadu Ústeckého kraje

5. Ekonomickému subjektu Mikroregion Labské skály bylo Českým statistickým úřadem přiděleno identifikační číslo 70909695

6. Názvy a sídla členů svazku obcí jsou uvedeny v zakladatelské smlouvě.

7. Svazek obcí je založen na dobu neurčitou.

8. Svazek obcí Mikroregion Labské skály je samostatnou právnickou osobou, způsobilou brát na sebe závazky a práva, přičemž za své závazky vůči třetím osobám odpovídá veškerým svým majetkem.

9. Svazek obcí Mikroregion Labské skály neodpovídá za dluhy svých členů, ani jiných subjektů.

10. Majetek získaný výkonem činnosti svazku obcí Mikroregion Labské skály na základě zakladatelské smlouvy a těchto stanov se stává spoluvlastnictvím všech členů svazku obcí. Podíly na majetku získaném společnou činností jsou z tohoto důvodu stejné a při zániku členství či rozdělování zisku musí být tímto poměrem vypořádány.

11. Členské obce jsou v Mikroregionu Labské skály zastoupeny starostou nebo místostarostou obce.

Článek III

Předmět a cíle činnosti svazku obcí

1. Účelem založení a budoucího působení svazku obcí je:

a) prohlubování regionální spolupráce,
b) propagace regionu,
c) ochrana přírody, životního prostředí a kulturního dědictví,
d) realizace vlastní rozvojové strategie,
e) úsilí o zlepšení životních podmínek pro občany sdružených obcí,
f) podpora podnikání v rámci regionu,
g) podpora vytváření pracovních příležitostí pro občany členů sdružení,
h) realizace společných projektů ,
i) zlepšení a zkvalitnění školství v území.
Cílem činnosti svazku obcí je společný postup obcí v řešení a realizaci společné Strategie rozvoje území Mikroregionu Labské skály a dalších Regionálních strategií, na kterých svazek obcí participuje, dále programů regionální politiky ČR, zmnožení prostředků a sil při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.

2. Plnění účelu shora uvedeného bude svazek obcí dosahovat především společným projednáváním důležitých společných otázek, shromažďováním prostředků, materiálu,
vybavení apod. potřebných ke splnění společných cílů, výměnou poznatků a zkušeností, společným působením na státní orgány, organizace, včetně organizací mezinárodních,
navazováním potřebných kontaktů, vzájemnou pomocí jednotlivých obcí, zveřejňováním problémů, realizací společných projektů apod.

3. Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové aktivity, které se netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky
byly v souladu se zájmy a záměry svazku obcí jako celku.

Část druhá
Orgány svazku obcí

Článek IV

Organizační struktura

1. Organizační struktura svazku obcí je tvořena:

a) Radou mikroregionu,
b) předsedou,
c) místopředsedou,
d) Dozorčí radou.

2. V odůvodněných případech může být zřízen i další trvalý či dočasný orgán svazku obcí nad rámec shora uvedeného. Ke zřízení takového orgánu je třeba změny stanov.

Článek V

Rada mikroregionu

1. Rada mikroregionu (dále jen Rada) je nejvyšším orgánem svazku obcí. Je tvořena všemi členskými obcemi zastoupenými starosty nebo místostarosty. Každá členská obec má při jednání a rozhodování Rady jeden hlas.

2. Rada se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně, resp. 1x za každé pololetí daného kalendářního roku. Schůze „Rady“ se zpravidla konají v některé ze členských obcí. Schůzi Rady svolává a zpravidla řídí předseda nebo místopředseda svazku obcí.

3. Jestliže předseda nebo místopředseda svazku obcí nesvolá schůzi Rady dle bodu 2. tohoto článku, popř. neučiní-li tak do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání Rady podepsané alespoň 1/3 členů svazku obcí, může být Rada svolána samotnými o její svolání žádajícími
členy svazku obcí.

Článek VI

Činnost, povinnosti a práva Rady mikroregionu

1. Rada mikroregionu zejména:

a) rozhoduje o všech záležitostech svazku obcí
b) má právo požadovat přesné informace o činnosti svazku obcí, ostatních jeho orgánů a užití prostředků svazku obcí,
c) může předsedovi či jiným orgánům ukládat závazné pokyny týkající se organizace či činnosti svazku obcí, využití jeho prostředků apod.,
d) má právo kontroly činnosti všech orgánů svazku obcí, pro tento účel může využít všech účelných prostředků s tím, že orgány svazku obcí jsou povinny kontrolu umožnit.

2. Rada je oprávněna přezkoumávat rozhodnutí všech ostatních orgánů svazku obcí a tato rušit či měnit s výjimkou opatření kontroly vlastní činnosti.
3. Rada má právo zvát na svá jednání členy orgánů svazku obcí a interpelovat je. Členové orgánů pozvaní k jednání Rady jsou povinni se k jednání dostavit, nebrání-li jim v účasti u jednání vážná překážka, a na interpelace při respektování stanov úplně, pravdivě a přesně odpovídat.

Článek VII

Pravidla jednání Rady mikroregionu

1. Rada je usnášeníschopná, je-li při jejím jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů svazku obcí za předpokladu, že všichni členové svazku obcí byli o konání Rady předem prokazatelně vyrozuměni.

2. Vyrozumění o konání Rady musí obsahovat místo a přesný termín začátku konání Rady a program jejího jednání a musí být písemně doručeno členům Rady nejméně 14 dní před termínem jednání Rady. Za písemné doručení se považuje i doručení prostřednictvím e-mailové zprávy.

3. Svá rozhodnutí, doporučení či stanoviska přijímá Rada nadpoloviční většinou všech členů.

4. Rada může rozhodovat i mimo jednání metodou per rollam. O předmětu jednání musejí být v takovém případě všichni členové předem úplně a přesně vyrozuměni s tím, že své stanovisko sdělí písemně, telefonicky, faxem či e-mailem ve stanovené lhůtě.

  • hlasování tímto způsobem bude pořízen záznam. Návrh se považuje za schválený, pokud se pro schválení vyjádří nadpoloviční většina Rady. O výsledku hlasování per rollam budou informováni všichni členové Rady mikroregionu a bude zanesen do zápisu nejbližšího jednání Rady mikroregionu.

5. O jednání a hlasování Rady se pořizuje zápis podepisovaný předsedou a místopředsedou svazku, případně pověřeným starostou nebo místostarostou některé členské obce. Zápis musí přesně zachycovat všechny podstatné body jednání včetně prezence, nesouhlasných stanovisek, jednotlivých přijatých usnesení a souhrnného usnesení.

6. jednání Rady řídí předseda nebo místopředseda svazku obcí. Řízením jednání Rady můžepředseda nebo místopředseda svazku pověřit jiného člena Rady.

Článek VIII.

Předseda

1. Předseda je fyzická osoba volená Radou mikroregionu ze starostů a místostarostů členských obcí svazku, na dobu funkčního období starosty nebo místostarosty obce. Ve funkci setrvá i po uplynutí uvedeného období, dokud není zvolen jeho nástupce. Po tuto dobu zajišťuje pouze
základní a nezbytné úkony nutné k zajištění chodu svazku obcí.

2. Předseda je ze své činnosti ve svazku obcí odpovědný Radě mikroregionu, jejímiž rozhodnutími a pokyny je povinen se řídit.

3. Rada mikroregionu může pro činnost předsedy stanovit závazné kompetence.

4. V případě kolize stanoviska předsedy a stanoviska Rady mikroregionu je rozhodující stanovisko Rady mikroregionu.

5. Rada mikroregionu má pravomoc odvolat předsedu svazku z této funkce.

Článek IX

Činnost, práva a povinnosti předsedy

1. Předseda svolává Radu mikroregionu, připravuje podklady pro jednání Rady mikroregionu popř. jiných orgánů. Jednání Rady mikroregionu také řídí a zajišťuje pořízení zápisu z jednání a jeho archivaci a zveřejnění nejpozději do 30-ti dnů, stejně jako archivaci materiálů o činnosti sdružení a vedení účetní evidence.

2. Předseda má právo účastnit se jednání všech orgánů svazku obcí, je však povinen respektovat pravidla účasti.

3. Předseda má v pracovně právních vztazích týkajících se svazku obcí postavení zaměstnavatele.

4. Předseda jedná jménem svazku obcí navenek samostatně, podepisuje tím způsobem, že k názvu svazku obcí připojí svůj podpis a funkci.

5. V době nepřítomnosti předsedy svazku, nebo v době, kdy není z vážných důvodů schopen funkci vykonávat, zastupuje jej místopředseda svazku, který má stejná práva a povinnosti jako předseda.

Článek X
Místopředseda

1. Místopředseda je fyzická osoba volená ze starostů a místostarostů členských obcí členy svazku obcí (Radou mikroregionu) nejdéle na dobu funkčního období starosty nebo
místostarosty obce. Ve funkci setrvá i po uplynutí uvedeného období, dokud není zvolen jeho nástupce.

2. Místopředseda svazku obcí zastupuje předsedu svazku na základě jeho pověření, nebo v jeho nepřítomnosti.

3. Rada mikroregionu má pravomoc odvolat místopředsedu svazku z této funkce.

Článek XI

Dozorčí rada (kontrolní orgán)

1. Kontrolním orgánem Mikroregionu Labské skály je dozorčí rada. Členy Dozorčí rady navrhuje a volí Rada mikroregionu z fyzických osob, které nejsou členy jiných orgánů
svazku obcí a jsou osobou bezúhonnou s trvalým pobytem na území svazku obcí. Ke zvolení členů Dozorčí rady je zapotřebí souhlas nadpolovičního počtu členů obcí mikroregionu. Rada mikroregionu rovněž určí délku trvání mandátu Dozorčí rady. Dozorčí rada je nejméně tříčlenná. Členové Dozorčí rady si volí ze svého středu předsedu Dozorčí rady.

2. Zvolená Dozorčí rada nebo její členové může být odvolána pouze rozhodnutím Rady mikroregionu.

3. Dozorčí rada, má právo na včasné a úplné poskytnutí všech potřebných informací týkajících se
hospodaření svazku obcí, může navrhnout projednání kontrolních zjištění v Radě mikroregionu, která je povinna návrhu na projednání vyhovět. Dozorčí rada má právo se
projednání kontrolních zjištění v Radě mikroregionu účastnit.

4. Při plnění svých povinností je Dozorčí rada nezávislá a závěry jejího zjištění nemohou být
důvodem jakýchkoli negativních opatření vůči jejím členům.
5. Do působnosti Dozorčí rady patří zejména:

a) Kontrola dodržování stanov svazku a právních předpisů,
b) Kontrola hospodaření svazku obcí a nakládání s jeho majetkem,
c) nahlížení do účetních knih a všech souvisejících dokladů a dokumentací
d) Projednání výroční zprávy o hospodaření a činnosti svazku obcí,
e) Plnění podnětů ke kontrolní činnosti zadaných Radou mikroregionu.

6. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však 1x ročně, a to nejpozději do 30. 11. daného kalendářního roku. Za svolávání Dozorčí rady zodpovídá její předseda. Pokud předseda Dozorčí rady nesvolá její jednání dle výše uvedených podmínek, svolá Dozorčí radu předseda nebo místopředseda svazku obcí, a to nejpozději do konce daného kalendářního roku. Předseda nebo místopředseda svazku obcí mohou dále svolat Dozorčí radu na základě usnesení Rady mikroregionu. O jednání se pořizuje zápis podepisovaný všemi členy Dozorčí rady, kteří se jednání zúčastnili. Zápis musí přesně zachycovat všechny podstatné body jednání včetně prezence, přijatá stanoviska a doporučení. Předseda Dozorčí rady zajistí bezodkladné předání zápisu předsedovi svazku obcí k projednání.

Část třetí

Hospodaření svazku obcí a kontrola hospodaření

Článek XII

Pravidla hospodaření

1. Svazek obcí hospodaří se svými příjmy, kterými jsou zejména – členské příspěvky, dary a odkazy, půjčky a dotace, výnosy vlastního majetku, popř. další právem dovolené druhy příjmů.

2. Svazek obcí své prostředky může rozmnožovat uložením na účet u peněžního ústavu, popř. jiným v případě nepodnikatelských subjektů právem aprobovaným způsobem.

3. Prostředky svazku obcí mohou být v souladu s jeho cíli vynakládány zejména:

- na dosažení cílů svazku obcí, popř. na pořízení účelného majetku svazku obcí v souladu s rozhodnutím Rady mikroregionu na zajištění vlastní činnosti svazku obcí.

4. Administrativu svazku obcí zajišťuje obec, jejíž představitel je pověřen funkcí předsedy svazku obcí. V případě potřeby může Rada mikroregionu rozhodnout o přijmutí
zaměstnanců k zajištění administrativy nebo manažerských činností pro přípravu a realizaci projektů.

5. O svém hospodaření vede svazek obcí v souladu s právními předpisy účetní evidenci.

6. Kontrolu hospodaření provádí průběžně Dozorčí rada.

Článek XIII

Vklady a příspěvky

1. Majetek svazku obcí vzniká vložením členských příspěvků členů a jeho hospodářskou činností. Vstupní členský příspěvek je stanoven Radou mikroregionu při rozhodnutí o přijetí nového člena.

2. Žádný z členů svazku obcí nevkládá při vstupu do svazku jiný vstupní majetek, kromě vstupního členského příspěvku.

3. Majetek získaný výkonem společné činnosti svazku obcí se stává spoluvlastnictvím všech členů svazku obcí. Podíly na majetku získaném společnou činností jsou stejné, a to i v případě zrušení členství či rozdělování zisku svazku obcí.

4. Vypořádací podíl, vystoupivšího či vyloučeného člena svazku obcí je splatný dle rozhodnutí Rady mikroregionu v peněžní, či v naturální hodnotě, do tří měsíců od ukončení členství podle účetní závěrky, kterou je svazek obcí povinen provést ke dni ukončení členství.

5. Rada může při rozhodování o vyloučení člena rozhodnout, že vyloučenému členovi vypořádací podíl nenáleží.

6. Vypořádací podíl nenáleží členovi, jehož členství trvalo méně než dva roky.

7. Podmínkou vzniku a trvání členství ve svazku obcí je řádné placení členských příspěvků, byla-li příspěvková povinnost Radou stanovena a nebyl-li člen od této povinnosti
osvobozen.

8. Příspěvky jsou splatné ročně, vždy nejpozději do konce března aktuálního kalendářní ho roku, nejde-li o příspěvek podmiňující vznik členství, který musí být bezpodmínečně splacen v plné výši nejpozději současně s podáním žádosti o přijetí za člena, není-li Radou určen jiný termín splatnosti.

9. Členský příspěvek se platí zásadně v penězích, příspěvková povinnost však může být výjimečně splněna i jinou formou Radou akceptovanou.

10. Rada rozhoduje o příspěvkové povinnosti a stanovuje roční výši příspěvku nejpozději do 30.10 každého kalendářního roku. Určená částka je vymezena jako minimální s tím, že závisí na členovi, zda jako členský příspěvek poskytne dobrovolně částku vyšší.

11. Rada může v odůvodněných případech člena či určitou skupinu členů svazku obcí od příspěvkové povinnosti dočasně zcela či zčásti osvobodit.

Článek XIV

Povinnosti svazku obcí ve vztahu k hospodaření

1. Svazek obcí dá přezkoumat příslušným krajským úřadem nebo auditorem hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok.

2. Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých prostředků.

3. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí za uplynulý kalendářní rok projedná Rada mikroregionu do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

Část čtvrtá
Členství a členské poměry

Článek XV
Členství

1. Zakládajícími členy svazku obcí se stávají zakladatelské obce vyjmenované v zakladatelské smlouvě ze dne 6. března 2001, které prostřednictvím svých představitelů vyjádřily souhlas se stanovami svazku obcí a uzavřely zakladatelskou smlouvu.

2. Členem svazku obcí se může stát kterákoli obec daného regionu, která územně navazuje na dosavadní území Mikroregionu Labské skály a projeví o členství zájem, zaváže se
dodržovat povinnosti člena, respektovat cíle svazku obcí a pravidla jeho činnosti stanovená v souladu s právními předpisy těmito stanovami a v souladu s nimi též rozhodnutími orgánů svazku obcí.

3. Členství vzniká rozhodnutím Rady mikroregionu o přijetí za člena na základě písemné žádosti zájemce o členství. Po rozhodnutí o přijetí člena vzniká novému členu povinnost
zaplatit vstupní členský příspěvek. Rozhodnutí o přijetí nového člena je podmíněno projednáním v zastupitelstvech členských obcí a jejich souhlasným usnesením.

4. Žádost o přijetí za člena musí obsahovat výslovný závazek respektovat cíle a účel svazku obcí, řádně plnit členské povinnosti včetně pravidelného placení členských příspěvků.

5. Trvání členství je podmíněno dodržováním členských povinností vymezených v těchto stanovách nebo uložených v souladu s nimi rozhodnutími Rady včetně řádného a včasného plnění příspěvkové povinnosti.

Článek XVI

Vznik a zánik členství

1. Členství ve svazku obcí vzniká rozhodnutím Rady mikroregionu vyjadřujícím souhlas se žádostí o přijetí za člena po splnění ostatních podmínek vymezených stanovami. Ke vzniku členství je zapotřebí jednomyslného schválení Radou mikroregionu.

2. Členství ve svazku obcí je nepřenosné a členská práva jsou nepřevoditelná.

3. K zániku členství dochází:

a) na žádost samotného stávajícího člena,
b) zánikem stávajícího člena s právním nástupcem či bez něho,
c) zánikem svazku obcí,
d) vyloučením člena,
e) v důsledku nezaplacení členských příspěvků, je-li dána členu svazku obcí příspěvková povinnost.

4. Každý člen svazku obcí může požádat Radu mikroregionu o ukončení členství ve svazku obcí. Rada mikroregionu je povinna žádosti vyhovět. K zániku členství v uvedeném případě dochází ke dni uvedenému v rozhodnutí.

5. Poruší-li člen svazku obcí závažným způsobem povinnosti, které mu ukládají právní předpisy či stanovy a ohrozí-li svým jednáním dobré jméno svazku obcí, či poškodí-li vážně jeho zájmy, může Rada mikroregionu člena ze svazku obcí vyloučit. K vyloučení dojde dnem doručení rozhodnutí Rady o vyloučení členovi, o jehož vyloučení se jedná, a to na jeho poslední (Radě známou) adresu.

6. Ocitne-li se člen svazku obcí v prodlení s placením členských příspěvků a není-li Radou vyhověno jeho žádosti o povolení odkladu splatnosti příspěvků, zaniká jeho členství ve
svazku obcí uplynutím tříměsíční lhůty, která počíná běžet prvým dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala splatnost příspěvku podle těchto stanov či rozhodnutí Rady o povolení odkladu splatnosti příspěvků.

7. V případě skončení členství se již zaplacené členské příspěvky nevracejí, nárok svazku obcí na zaplacení splatných příspěvků zaniká.

11

Článek XVII

Práva a povinnosti členů svazku obcí

1. Každý člen svazku obcí má zejména právo :

a) účastnit se na Radě mikroregionu a na jejím rozhodování za podmínek ve stanovách upravených,
b) informovat se o činnosti a užití prostředků svazku obcí,
c) podávat iniciativní návrhy sledující zlepšení činnosti svazku obcí,
d) účastnit se akcí svazkem obcí pořádaných,
e) realizovat prostřednictvím akcí a aktivit svazku obcí své zájmy a záměry, pokud budou
v souladu se zájmy a záměry svazku obcí,
f) navrhovat konkrétní akce a aktivity svazku obcí,
g) kontrolovat způsobem stanoveným platnou právní úpravou a těmito stanovami činnost
svazku obcí a jeho orgánů.

2. Občané s trvalým pobytem na území svazku obcí, kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni:

a) účastnit se zasedání Rady mikroregionu a nahlížet do zápisů o jeho jednání,
b) podávat orgánům svazku obcí písemné návrhy a podněty,
c) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně nebo ústně na zasedání Rady
mikroregionu.

3. Každý člen svazku obcí je zejména povinen:

a) respektovat cíle svazku obcí a dle svých možností přispívat k jejich dosažení,
b) plnit povinnosti vymezené stanovami a v souladu s nimi uloženými rozhodnutími Rady mikroregionu a účastnit se rozhodování svazku obcí,
c) respektovat postavení ostatních členů svazku obcí,
d) nakládat s majetkem svazku obcí podle rozhodnutí Rady mikroregionu, chránit jej a
přispívat k jeho zvětšení a účelnému využití,
e) slaďovat obecní zájmy a záměry se zájmy a záměry svazku obcí,
f) propagovat svazek obcí jak mezi občany členských obcí, tak i u orgánů státní správy,
podnikatelských subjektů, občanských sdružení, nadací, fondů atd.
g) účastnit se jednání Rady
h) platit členské příspěvky podle čl. XIII bod 8.

Část pátá

Společná a závěrečná ustanovení

12

Článek XVIII

Změna stanov

1. Změny či doplňky stanov lze provést pouze jednomyslným rozhodnutím Rady Mikroregionu, po předchozím schválení ve všech zastupitelstvech členských obcí.

2. Zpětná účinnost změn stanov je vyloučena.

3. Ke změně cílů svazku obcí je třeba jednomyslného souhlasu všech členů svazku.

4. Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Změny stanov a vzniklé dodatky ke stanovám se pořadově číslují a tvoří nedílnou část stanov. Za evidenci změn stanov a dodatků ke stanovám a jejich rozeslání členským obcím je odpovědný předseda svazku obcí.

5. Po případné změně stanov, nebo po schválení jejich dodatku předá předseda svazku obcí do 30 kalendářních dnů od schválení jedno vyhotovení Krajskému úřadu Ústeckého kraje a všem členům svazku obcí.

Článek XIX

Závěrečná ustanovení

1. Svazek obcí odpovídá za své závazky svým majetkem, nepřebírá odpovědnost za závazky jednotlivých svých členů. Ze závazků třetím osobám jsou členové sami jako účastníci smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

2. V případě zániku svazku obcí určí Rada, na jaké účely bude zůstatek majetku svazku obcí po uspokojení případných pohledávek věřitelů, provedení úhrady nákladů činnosti svazku obcí a nákladů likvidace majetku věnován.

3. Rada může určit i rozvržení prostředků vynaložených na účely shora uvedené.

4. Tyto stanovy se vydávají v 12-ti vyhotovení s platností originálů. Každá obec obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro Krajský úřad Ústeckého kraje a dvě
vyhotovení jsou pro potřeby svazku obcí.

5. Stanovy podepisuje předseda mikroregionu.

6. Tyto stanovy nahrazují stanovy ze dne 1. února 2007 ve znění všech dosavadních dodatků a nabývají platnosti schválením Rady mikroregionu dne 10.10.2017

 

Miroslav Kalvas,
předseda Mikroregionu Labské skály

Dokumenty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Členské obce

Publicita

nahoru